De algemene voorwaarden van Doneer Meer

Dit zijn de algemene voorwaarden van Doneer Meer voor deelname aan het gebruik van de diensten van Doneer Meer ('Programma')

 1. Deze Voorwaarden gelden voor alle in het kader van het Programma gedane aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Doneer Meer en een wederpartij (‘Wederpartij’). Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-, leverings- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het invullen van de registratieformulieren verklaart Wederpartij zich uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden.
 2. Het Programma behelst voornamelijk donaties staat en er voor in dat hij steeds correcte en volledige NAW- en overige voor het Programma benodigde gegevens en informatie zal verstrekken. De door Doneer Meer aan Wederpartij verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord is strikt persoonlijk en dient geheim gehouden te worden. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnaam en wachtwoord en zal Doneer Meer van ieder verlies, diefstal en/of misbruik onmiddellijk in kennis stellen.
 3. Doneer Meer heeft het recht een Wederpartij zonder nadere motivering te weigeren voor het Programma of hem het Programma verder te ontzeggen in geval van misbruik of de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens. Verstrekte gegevens zullen opgeslagen en verwerkt worden overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. Alle in het kader van het Programma genoemde prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van een overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratie- en handelingkosten. Doneer Meer kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij gezien de eisen van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, behoort te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Doneer Meer zal het Programma volgens beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek uitvoeren. De door Doneer Meer aangegane verplichtingen in het kader van het Programma behelzen een inspanningsverbintenis. Alle door Doneer Meer genoemde termijnen en data zijn steeds streefdata, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Doneer Meer is pas in verzuim nadat zij eerst schriftelijke in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke termijn voor herstel is geboden.  Doneer Meer heeft het recht bepaalde werkzaamheden of diensten te laten verrichten door derden.
 6. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Doneer Meer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het Programma, tijdig aan Doneer Meer worden verstrekt. Wederpartij vrijwaart Doneer Meer voor schade als gevolg van het handelen in strijd met gedragsregels omtrent doneren en donaties.
 7. Deelname aan het Programma is voor onbepaalde tijd en is door beide partijen op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 30 dagen.
 8. Alle betalingen aan Doneer Meer dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een van de door Doneer Meer aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Wederpartij is niet bevoegd enige (beweerdelijke) tegenvordering op Doneer Meer te verrekenen met de verzonden facturen. Indien Wederpartij in gebreke blijft bij de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim.
 9. Klachten over de in het kader van het Programma verrichtte diensten, dienen door de Wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking te worden gemeld aan Doneer Meer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Doneer Meer in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is, zal Doneer Meer het Programma alsnog verrichten, tenzij dit inmiddels voor de Wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 10. De Wederpartij is niet toegestaan het aangeleverd materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
  1. spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud; het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  2. misleiding van derden;
  3. misbruik maken van de teksten, het logo, of informatie van Doneer Meer;
  4. het aanbieden van niet eigen producten of diensten zonder toestemming;
  5. het aanbieden van producten of diensten die volgens de Nederlandse wet niet legaal zijn.
 11. Doneer Meer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of een overeenkomst te ontbinden, indien Wederpartij zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt. Voorts zijn Doneer Meer en Wederpartij bevoegd een overeenkomst tot levering van het Programma te (doen) ontbinden indien de andere partij surseance of faillissement aanvraagt danwel in surseance of staat van faillissement wordt verklaard. Indien Wederpartij op het moment van de ontbinding en/of opzegging reeds prestaties ter uitvoering  van het Programma heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Doneer Meer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van het Programma heeft verricht worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 12. Onverminderd haar overige rechten is Doneer Meer, onder meer gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:
  • a. de affiliate tekort komt in de nakoming van zijn/haar verplichtingen dan wel in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt;
  • b. het medium van de Wederpartij naar oordeel van Doneer Meer in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;
  • c. hiervan op één of andere wijze schade van zou kunnen ondervinden;
  • d. de Wederpartij in het kader van het affiliateprogramma onrechtmatig handelt jegens Doneer Meer en/of derden.
 13. Doneer Meer zal zich maximaal inspannen voor het beschikbaar zijn van het Programma, maar garandeert niet de volledige en permanente beschikbaarheid van het Programma. Meer in het bijzonder garandeert zij niet, noch aanvaardt zij verantwoordelijkheid voor de benodigde beschikbaarheid van faciliteiten van derden voor betalingen en donaties. Indien Doneer Meer aansprakelijk mocht zijn voor welke schade dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. Buiten de gevallen genoemd in dit artikel rust op Doneer Meer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd. De totale aansprakelijkheid van Doneer Meer wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor het Programma bedongen prijs of vergoeding over een periode van maximaal 6 maanden, met een maximum van 5.000 euro. Doneer Meer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder tevens gevolgschade, gederfde winst, verloren gegevens of data, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie vallen.
 14. De Wederpartij vrijwaart Doneer Meer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendommen op door Wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van een dienst worden gebruikt c.q. door Wederpartij ter beschikking zijn gesteld. Wederpartij vrijwaart Doneer Meer ook voor overige eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van het Programma schade lijden en welke aan Wederpartij toerekenbaar zijn.
 15. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van het Programma van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 16. Alle rechten van intellectueel of industrieel eigendom op alle krachtens het Programma ontwikkelde, geleverde of ter beschikking gestelde producten (waaronder websites of software, of stukken zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, alsmede voorbereidende materialen daarvan) berusten uitsluitend bij Doneer Meer of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aan de Wederpartij worden slechts tijdelijke gebruiksrechten verleend.
 17. Deze overeenkomst kan niet gekwalificeerd worden als een agentuurovereenkomst of een daarmee vergelijkbare contractuele relatie.
 18. Op elke overeenkomst tussen Doneer Meer en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met overeenkomsten tussen Doneer Meer en Wederpartij.
 19. Indien de overeenkomst om welke reden dan ook, is beëindigd:
  • a. is Doneer Meer gerechtigd om de toegang van de affiliate tot zijn/haar affiliate account te blokkeren;
  • b. kan de Wederpartij geen aanspraak (meer) maken op commissie tegoed;
  • c. zal de affiliate de Content van zijn/haar site onmiddellijk verwijderen;
  • d. is de Wederpartij niet langer gerechtigd om de naam Doneer Meer te gebruiken.